Reading Time: 1 minute

www.bezpecnepotraviny.sk

PODPORA ZVYŠOVANIA KVALITY TRHU S POTRAVINAMI A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM SLEDOVANIA, HODNOTENIA A GENEROVANIA INOVÁCIÍ PRI PRODUKCII A DISTRIBÚCII POTRAVÍN

EÚ dbá o to, aby v dôsledku potravinových noriem nedochádzalo k vytláčaniu tradičných potravín z trhu, utlmovaniu inovácie či znižovaniu kvality potravín.

Keď nové krajiny vstúpia do EÚ (a tým pádom na jednotný európsky trh), niekedy potrebujú prechodné opatrenia , kým zosúladia svoje právne predpisy s prísnymi normami EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Počas tohto obdobia však tieto krajiny nemôžu vyvážať potraviny, ktoré tieto normy nespĺňajú.

Pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy (GMO), klonovanie a nanotechnológiu (takzvané „nové potraviny“) , Komisia presadzuje zodpovednú inováciu. Týmto zaručuje bezpečnosť a podporuje hospodársky rast.
Vedecko-výskumný APVV projekt zameraný na bezpečnosť potravín začneme realizovať v júli 2017.
Riešiteľom projektu je Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so svojimi partnermi: Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Úradom verejného zdravotníctva SR a Spotrebiteľským Centrom n.o.